Tuesday, 23 January 2018

થુવર પ્રા.શાળા રાજ્ય કક્ષાનું વિજ્ઞાન-ગણિત પ્રદર્શન અને ઇનોવેશન ફેર ની મુલાકાત લીધી

     જી.સી.આર.ટી.આયોજિત રાજ્ય કક્ષાનું વિજ્ઞાન-ગણિત પ્રદર્શન અને ઇનોવેશન ફેર ..પાલનપુર માં યોજાયો.થુવર પ્રા.શાળા એ મુલાકાત લીધી.

No comments:

Post a Comment